Politika kakovosti in varovanje okolja in varnosti in zdravja pri delu

Vodstvo podjetja FIBRAN d.o.o., Novo mesto, je opredelilo politiko kakovosti, varovanja okolja in varnosti in zdravja pri delu.

Objavljena je v poslovniku sistema vodenja kakovosti, varovanja okolja, varnosti in zdravja pri delu in izobešena na ključnih mestih v podjetju ter objavljena na internetni strani podjetja, tako da imajo vpogled vse zainteresirane strani.

Kakovost v podjetju FIBRAN d.o.o. temelji na:

 • poslanstvu in viziji podjetja,
 • okoljski ozaveščenosti zaposlenih,
 • strokovnosti vsakega zaposlenega,
 • osebni kakovosti, fleksibilnosti vsakega zaposlenega,
 • kakovosti notranjih procesov,
 • izpolnjevanju in stalnem izboljševanju sistema vodenja kakovosti,
 • zagotavljanju kompetentnosti zaposlenih,
 • zavezanosti za preprečevanje onesnaževanja,
 • zavezanosti za stalno izboljševanje,
 • zavezanosti za izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev,
 • spodbujanju inovativnosti in oblikovanju koristnih predlogov zaposlenih,
 • zagotavljanju podlage za izpolnjevanje zastavljenih ciljev kakovosti,
 • vsakoletnemu dopolnjevanju politike kakovosti,
 • upoštevanju varstva in zdravja pri delu za vse udeležence sistema,
 • zadovoljstvu zaposlenih, naših kupcev, lastnikov in družbenega okolja,
 • upoštevanju stalnega izboljševanja pogojev dela,
 • upoštevanju evropskih kriterijev kakovosti, ki nam omogočajo konkurenčnost, širitev poslovanja in večanje tržnega deleža.

S politiko in okvirnimi ter izvedbenimi cilji kakovosti, s cilji varovanja okolja, s cilji varnosti in zdravja pri delu, so vsi zaposleni obveščeni preko sestankov in poslovnega informacijskega sistema. Z obveščanjem vodstvo skrbi za popolno zavedanje in razumevanje politike kakovosti in varovanja okolja. Zaposleni so s seznanitvijo zavezani, da svoja dejanja usmerjajo k izpopolnjevanju politike in okvirnih ter izvedbenih ciljev kakovosti z namenom izboljševanja sistema vodenja kakovosti in s tem izboljševanja poslovanja podjetja.

Politiko kakovosti vodstvo preverja na vodstvenih pregledih in po potrebi prilagaja spremenjenim razmeram v okolju.