Zavezanost vrednotam in načelom odgovornega ravnanja

Integriteta, vrednote in etično delovanje predstavljajo pomemben prispevek k razvoju in uspešnosti poslovanja vsakega podjetja, zato smo v podjetju FIBRAN d.o.o. pri svojem delovanju vseskozi naravnani k spodbujanju ravnanja v skladu s temeljnimi načeli trajnostnega razvoja.

Podjetje FIBRAN izrecno priznava deset načel globalnega dogovora Združenih narodov (Global Compact). S spoštovanjem temeljnih načel etičnega ravnanja, moralnih poslovnih običajev in standardov ravnanja pri poslovanju aktivno podpiramo temeljna načela in vrednote na področjih zdravja in varstva pri delu, človekovih pravic, standardov dela, okolja in preprečevanja korupcije.

Ta načela imajo pomembno vlogo v razmerju med podjetjem FIBRAN in našimi dobavitelji ter so vključena v Kodeks ravnanja dobaviteljev, ki izpostavlja ključne standarde, skladne z našimi vrednotami, ki jih mora spoštovati ter izvajati vsak dobavitelj podjetja FIBRAN. Prav tako pričakujemo, da bo dobavitelj zagotovil, da bodo s Kodeksom seznanjeni in ga bodo spoštovali tudi vsi njegovi poddobavitelji.

Kodeks velja za nedoločen čas, vendar si v podjetju pridržujemo pravico do spremembe Kodeksa kadar koli in na kakršen koli način ter s kakršnim koli razlogom.

Kodeks ravnanja dobaviteljev